Ich prístup ku kvalitnému vzdelanie je extrémne obmedzený

Teach for Slovakia poukazuje na prehlbujúce sa rozdiely medzi deťmi. Chudobné deti, ktoré zostali odstrihnuté od online sveta, nemajú prístup ku kvalitnému vzdelaniu.

Ilustracna Zdroj archiv Teach for Slovakia

Program Teach for Slovakia sa v priebehu minulého týždňa pýtal svojich účastníkov, ktorí aktuálne pôsobia ako učitelia v základných a stredných školách, ako zasiahla korona kríza do vyučovacieho procesu. Opatrenia prijaté v súvislosti s vírusom COVID-19 majú najväčší negatívny dopad na chudobných žiakov.

Naše skúsenosti v týchto školách ukázali, že žiaci z rodín žijúcich v chudobe majú oveľa väčší handikep v snahe vzdelávať sa dištančne, pri zatvorených školách. Naši učitelia odhadujú, že žiaci z rodín žijúcich v chudobe sa v súčasnej situácií naučia o 90% menej, ako by dokázali v škole – naproti tomu žiaci z bežných rodín sa naučia menej odhadom o 30%, uvádza k sondáži zakladateľ programu Stanislav Boledovič.

Účastníci Teach for Slovakia pôsobia v školách v desiatich okresoch štyroch krajov najmä západného a východného Slovenska.

Učitelia Teach for Slovakia zapojení do sondáže uviedli, že v 80% ich tried je aspoň jeden žiak, ktorý žije v extrémnej chudobe, kde nemá prístup k tečúcej vode či elektrine, alebo má obmedzený priestor na žitie.

Hlavné príčiny negatívnych dopadov opatrení prijatých v školstve kvôli vírusu COVID-19, na ktoré poukázali učitelia z programu:

  • Žiaci z rodín žijúcich v chudobe nemajú k dispozícii prakticky žiadny elektronický nástroj na kontakt so školou. Zistili sme, že v školách v lokalitách koncentrovanej chudoby sa učitelia iba sporadicky môžu spoľahnúť na to, že ich žiaci majú doma k dispozícii mobil, počítač prakticky vôbec, naproti tomu učitelia v školách, ktoré navštevujú žiaci z lepšieho socio-ekonomického prostredia, až v 83% prípadoch avizujú, že ich žiaci majú obvykle doma k dispozícii počítač alebo smartfón.

  • Žiaci z rodín žijúcich v chudobe často potrebujú väčšiu a osobnú podporu počas hodín, ktorú im je zložitejšie poskytnúť v súčasnej situácii, pričom rodičia im doma potrebnú podporu tiež nevedia poskytnúť.

Vzdelanie ako priorita

Obmedzená kvalita vzdelania bez možnosti spätnej väzby a kontaktu s učiteľom chudobné deti ešte viac znevýhodní oproti ich rovesníkom. Tí si vedia napríklad pozrieť vzdelávacie videá na internete, stiahnuť úlohy alebo byť denne v kontakte s učiteľom, ktorý im vysvetlí učivo a usmerní ich v práci.

Na celom Slovensku je aktuálne podľa dát ministerstva školstva 40 tisíc detí na základných školách, ktoré sú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ide celkovo o 10 percent z celkovej populácie základoškolákov. Je vysoká pravdepodobnosť, že sú medzi nimi tisícky takých, ktorí nemajú v domácnosti počítať, smartfón a pripojenie na internet.

Udržať kvalitu vzdelania na dobrej úrovni pre všetky deti je pre krajinu kľúčový krok z viacerých dôvodov. Jednak kvôli budúcim investorom, ktorí sa pri rozbehu biznisu rozhodujú aj podľa ľudského kapitálu v regióne.

Vzdelanosť má dopad aj na štátnu kasu. Podľa OECD sú verejné zdroje využité na vzdelanie muža do konca strednej školy štyrikrát menšie ako verejné výdavky naňho, keď školu nedokončí. V prípade žien je to 2,5 násobok.

Kvalitné a spravodlivé vzdelanie je však v prvom rade mostom z chudoby a šancou na dôstojný život.

Ilustracna Zdroj archiv Teach for Slovakia1

ČO JE TEACH FOR SLOVAKIA?

Teach for Slovakia je súčasťou medzinárodnej siete Teach for All, pôsobiacej v 50 krajinách sveta, zameriavajúcej sa na systémovú zmenu vo vzdelávaní s dôrazom na zlepšenie situácie žiakov zo znevýhodnených prostredí. Na Slovensku pôsobí od roku 2014.

Záštitu nad programom na Slovensku drží prezidentka republiky Zuzana Čaputová a na jeho implementáciu dohliada 14-členná správna rada, v ktorej sú medzi inými Anna Chlupíková, dlhoročná riaditeľka školy, Viera Kalmárová, štátna školská inšpektorka, či Alena Kanabová z medzinárodnej spoločnosti Accenture. Program na Slovensku funguje pod organizáciou Manageria.

Programy v sieti Teach for All si počas svojej histórie vybudovali a navzájom zdieľajú know-how, ako pristupovať k vzdelávaniu žiakov z chudobného prostredia. Kľúčovými piliermi sú: motivácia, úzka spolupráca s rodičmi a komunitami, rozvoj charakteru a akademický posun. Unikátny prínos programov je v tom, že sa do vzdelávania snažia dostať nové talenty a ľudí s líderským potenciálom, ktorí by inak v školstve pravdepodobne nepôsobili.

Mnohé vlády na regionálnej i národnej úrovni prijali národné programy zo siete Teach for All ako svojich strategických partnerov, ktorí im pomáhajú identifikovať a zavádzať inovatívne riešenia pre zlepšenie výsledkov žiakov na úrovni škôl i celého systému, a to s dôrazom na problém vzdelávania detí zo znevýhodnených komunít.

Cieľom programu pritom nie je – ako je často mylne vnímané – zlepšiť pár desiatok škôl, ktoré sú kvapkou v mori, ale prispieť k zlepšeniu celého školstva a úrovne vzdelania všetkých detí. Model Teach For All túto zmenu chce dosiahnuť tým, že priťahuje do školstva výnimočných mladých ľudí a pripravuje ich na dlhodobú životnú dráhu, aby prevzali a potom zvládli náročné role v systéme školstva, cez ktoré je možné realizovať systémovú zmenu. Veríme, že kriticky veľká skupina takýchto ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť z terénu a potom pôsobia dlhodobo v rôznych častiach systému školstva, dokáže byť kľúčovým katalyzátorom udržateľných zmien.