Už po siedmy raz sa otvorili brány Letnej školy Teach for Slovakia. Je súčasťou šesťtýždňovej prípravy nových účastníkov programu Teach for Slovakia.

Tento rok organizátori Letnej školy Teach for Slovakia pomáhali svojou expertízou aj ministerstvu školstva.

Letná škola Teach for Slovakia 2020

V pondelok 20. júla nastúpilo na Letnú školu Teach for Slovakia vyše sto detí, ktoré sú rozdelené do šiestich tried. Témou tohtoročnej Letnej školy je Budúcnosť sú naše talenty. Program vyučovania preto berie ohľad okrem akademických vedomostí aj na rozvoj charakteru žiakov vo vytrvalosti, spolupráci a chuti objavovať.

Letná škola sa koná v dňoch 20. júla až 31. júla v priestoroch ZŠ Pavla Marcelyho v bratislavskom Ružinove. Spoluorganizátormi Letnej školy Teach for Slovakia sú bratislavské mestské časti Ružinov a Vrakuňa. Počas celej Letnej školy sú kvôli novému koronavírusu dodržané hygienické a bezpečnostné odporúčania ministerstva školstva.

Ako vyzerá deň na Letnej škole?

Deň na Letnej škole TfS začína rannou komunitou, kde žiaci vo svojich triednych kolektívoch hovoria o tom, čo zažili a preberú aj plán nadchádzajúceho dňa. Je to zároveň čas aj reflektovať svoje silné stránky a to, ako sa im darí v rozvoji kľúčových charakterových oblastí (vytrvalosť, spolupráca, chuť objavovať).

„Mali sme obavy, keď sa v marci rozšíril vírus na Slovensku a museli sa zavrieť školy. Letná škola je pre nás veľmi dôležitá. Jednak sa tu trénujú účastníci z nášho leadership programu, ktorí v septembri nastupujú do škôl ako učitelia. Na druhej strane je takáto forma letného vyučovania veľkou pomocou pre deti. Môžu si dobrať a upevniť učivo z roka, byť medzi kamarátmi, udržať si denný režim aj počas prázdnin,“ hovorí Erik Tomasch, ktorý je tento rok riaditeľom Letnej školy Teach for Slovakia.

Žiaci sa v priebehu dňa učia štyri predmety: matematika, angličtina, prírodné a humanitné vedy. Na každej hodine sa učiteľ (účastník programu Teach for Slovakia) sústredí, aby bolo vyučovanie čo najinteraktívnejšie, zohľadňovalo potreby jednotlivých žiakov a aby obsah hodiny spĺňal aj potrebné akademické štandardy.

Po vyučovacích hodinách, ktoré majú klasickú dĺžku 45 minút, majú deti možnosť stráviť popoludnie na záujmovom krúžku. Tie vedú dobrovoľníci zo širšej komunity Teach for Slovakia. Ponuka krúžkov je pestrá: šport, tanec, finančná akadémia, kreatívne písanie, herný krúžok, kritické myslenie, bádateľský krúžok.

Letna skola Teach for Slovakia

Aké zmeny priniesol nový koronavírus?

V minulosti Letnú školu Teach for Slovakia navštívilo veľa známych osobností, bol medzi nimi svojho času aj prezident SR Andrej Kiska, či riaditelia partnerských škôl Teach for Slovakia. Tento rok sa však návštevy museli minimalizovať kvôli opatreniam v dôsledku nového koronavírusu. Letných žiakov navštívi štátna tajomníčka ministerstva školstva Monika Filipová a starostovia mestských častí Ružinov a Vrakuňa.

„Zatiaľ máme veľmi pozitívne reakcie od rodičov. Máme tu aj žiakov, ktorí sa k nám v lete vracajú už tretí rok. Snažíme sa zabezpečiť deťom bezpečné a podnetné prostredie, aby ich vzdelanie bavilo,“ dodáva Erik Tomasch.

Konštruktívne diskusie o letných školách s ministerstvom školstva

Po zatvorení škôl pre spomalenie šírenia nového koronavírusu, ktoré trvalo takmer tri mesiace, prišlo ministerstvo školstva s návrhom organizovať letné školy celoplošne. V Teach for Slovakia sa v priebehu rokov nahromadili skúsenosti, ktoré v kombinácii s know-how z medzinárodnej siete Teach for All, mohli byť veľkou pomocou v tejto situácii. „Mali sme konštruktívne diskusie na rôznych úrovniach ministerstva a jeho organizácií práve o letných školách,“ hovorí Roman Veverka, šéfkoordinátor spolupráce s partnerskými školami Teach for Slovakia.

„Považujeme za vynikajúce, že ľudia, ktorí riadia tento rezort chcú vedieť, ako robíme našu letnú školu od roku 2014. Najviac sa spolupráca rozvinula v prípade ŠPÚ, kde sme po rozhovoroch s pani Hapalovou identifikovali dve formy spolupráce: jednak na metodickej a organizačnej príprave, ponúkli sme k dispozícii naše materiály, hlavne kurikulá predmetov, ktoré vyučujeme na našich letných školách a tiež odbornú pomoc našich zamestnancov, ktorí sú k dispozícii pre konzultácie a účasť v pracovných skupinách,“ pokračuje Roman Veverka.

Povedzte o tom aj ostatným. Zdieľajte tento článok!

ČO JE TEACH FOR SLOVAKIA?

Teach for Slovakia je súčasťou medzinárodnej siete Teach for All, pôsobiacej v 50 krajinách sveta, zameriavajúcej sa na systémovú zmenu vo vzdelávaní s dôrazom na zlepšenie situácie žiakov zo znevýhodnených prostredí. Na Slovensku pôsobí od roku 2014.

Záštitu nad programom na Slovensku drží prezidentka republiky Zuzana Čaputová a na jeho implementáciu dohliada 14-členná správna rada, v ktorej sú medzi inými Anna Chlupíková, dlhoročná riaditeľka školy, Viera Kalmárová, štátna školská inšpektorka, či Alena Kanabová z medzinárodnej spoločnosti Accenture. Program na Slovensku funguje pod organizáciou Manageria.

Programy v sieti Teach for All si počas svojej histórie vybudovali a navzájom zdieľajú know-how, ako pristupovať k vzdelávaniu žiakov z chudobného prostredia. Kľúčovými piliermi sú: motivácia, úzka spolupráca s rodičmi a komunitami, rozvoj charakteru a akademický posun. Unikátny prínos programov je v tom, že sa do vzdelávania snažia dostať nové talenty a ľudí s líderským potenciálom, ktorí by inak v školstve pravdepodobne nepôsobili.

Mnohé vlády na regionálnej i národnej úrovni prijali národné programy zo siete Teach for All ako svojich strategických partnerov, ktorí im pomáhajú identifikovať a zavádzať inovatívne riešenia pre zlepšenie výsledkov žiakov na úrovni škôl i celého systému, a to s dôrazom na problém vzdelávania detí zo znevýhodnených komunít.

Cieľom programu pritom nie je – ako je často mylne vnímané – zlepšiť pár desiatok škôl, ktoré sú kvapkou v mori, ale prispieť k zlepšeniu celého školstva a úrovne vzdelania všetkých detí. Model Teach For All túto zmenu chce dosiahnuť tým, že priťahuje do školstva výnimočných mladých ľudí a pripravuje ich na dlhodobú životnú dráhu, aby prevzali a potom zvládli náročné role v systéme školstva, cez ktoré je možné realizovať systémovú zmenu. Veríme, že kriticky veľká skupina takýchto ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť z terénu a potom pôsobia dlhodobo v rôznych častiach systému školstva, dokáže byť kľúčovým katalyzátorom udržateľných zmien.

Vízia a hodnoty Teach for Slovakia