„Keď mladí ľudia robia rozhodnutia o svojom budúcom štúdiu založené na predstave kohosi iného o tom, čo je pre nich vhodnejšie, a nie na svojich vlastných preferenciách, je to plytvanie individuálnym potenciálom a strata pre spoločnosť.“

Autori štúdie The ABC of Gender Equality in Education pre OECD

Sú chlapci lepší v matematike?

Pozreli sme sa na výsledky testovania PISA 2018, do ktorého sa zapojili 15-roční mladí zo 79 krajín celého sveta. Podľa tohto merania je výkon chlapcov a dievčat u nás na Slovensku v matematickej gramotnosti porovnateľný.

Zdroj: NÚCEM – Národná správa PISA 2018

Celosvetovo je rozdiel vo výsledkoch v matematike medzi pohlaviami malý. Predsudky, že chlapci sú v matematike lepší ako dievčatá, dáta z testovaní PISA spoľahlivo búrajú. Chlapci prekonali dievčatá v tomto predmete iba v 32 zo 79 krajín, ktoré sa zúčastnili testovania PISA 2018, aj tu však bol medzi nimi rozdiel malý.

A čo veda?

V prípade prírodovednej gramotnosti rozdiely medzi chlapcami a dievčatami nie sú takmer žiadne. A platí to aj pre Slovensko. 

V úlohách 15-roční žiaci a žiačky riešili zadania z oblastí prírodných vied a techniky, s ktorými sa bežne stretávajú aj v reálnom živote. Prírodovednú gramotnosť definuje PISA ako schopnosť používať vedecké poznatky, identifikovať otázky a vyvodzovať dôkazmi podložené závery na pochopenie a tvorbu rozhodnutí o svete prírody a zmenách, ktoré v ňom v dôsledku ľudskej aktivity nastali.

Komu to číta lepšie?

Dievčatá podľa výsledkov testovaní dlhodobo vedú v čitateľskej gramotnosti. Platí to celosvetovo. Vo všetkých krajinách, ktoré sa zúčastnili PISA 2018 dosiahli lepšie výsledky ako ich rovesníci chlapci.

Rozdiel v čitateľskej gramotnosti sa medzi slovenskými žiakmi a žiačkami v testovaní spred troch rokov znížil. Nie je to však taká dobrá správa, ako sa na prvý pohľad zdá. Rozdiel medzi pohlaviami sa neznížil kvôli rýchlejšiemu napredovaniu chlapcov. Slovensko sa ocitlo v skupine krajín, kde sa zhoršil výkon dievčat a tým sa priblížili ku chlapcom, ktorí si ani nepohoršili ani neprilepšili.

Čo má väčší dopad na štúdium: kto som, alebo z kadiaľ pochádzam?

Aj keď sú rodové rozdiely vo výkonnosti pri čítaní veľké a významné vo všetkých krajinách, sú omnoho menšie ako rozdiely vo výkonnosti súvisiace so sociálno-ekonomickým postavením. K tomuto záveru dospeli analitici po skúmaní obrovského množstva dát získaných z testovaní, ktoré prvýkrát spustili v roku 2000. Odvtedy sa testovanie PISA (Programme for International Student Assessment) pod záštitou OECD koná pravidelne v trojročných intervaloch.

 

Aké sú odporúčania analytikov pre oblasť vzdelávania z OECD? 

  • Dať žiakom väčší výber toho, čo môžu čítať
  • Povoliť videohry, ale mezabudnúť, že domáce úlohy sú na prvom mieste
  • Viesť učiteľov, aby si lepšie uvedomovali svoje predsudky voči chlapcom a dievčatám
  • Budovať a podporovať sebavedomie dievčat
  • Lepšie pripraviť žiakov na život po základnej škole, aby si ľahšie poradili či už pri výbere práce alebo ďalšieho štúdia