Project Description

vilchova
  • V programe pôsobila na ZŠ Rokycany.

  • Učila predmety: prvý stupeň

Anna Vilchová

Anna pochádzam z Prešova, ale päť rokov žila v Londýne, kde študovala Európske štúdiá na University College London a následne promovala na London School of Economics v odbore rozvojový manažment. Prostredníctvom programu Erasmus strávila rok v Bruseli, kde stážovala na zastúpení Prešovského kraja. Na konci štúdia pracovala ako projektová konzultantka v oblasti medzinárodného obchodu a rozvoja.

Počas školy viedla Česko-slovenskú society na univerzite a dva roky bola jednou z organizátoriek LSE Central European Conference.

“Verím, že rozvoj sa nerobí od stola a že dobrým štrukturálnym zmenám musia predchádzať skúsenosti z terénu, a preto som sa rozhodla pridať do programu Teach for Slovakia.”

Počas dvoch rokov na škole som sa sústredila najmä na charakterový rozvoj mojich žiakov. Keďže mnohí v minulosti nezažili v škole bezpečné prostredie, začali sme budovať základy sebakontroly a rešpektu v súlade s novovytvoreným celoškolským systémom charakterového vzdelávania, ktorý sa na škole podarilo už od začiatku založiť.

Postupne sme v druhom roku prešli až k tímovej práci a napĺňaniu hesla “aby pani učiteľka bola na hodine zbytočná”. Od žiakov, ktorí mali problém pár minút samostatne pracovať sme sa tak dostali do situácie, kedy mi vyhradili špeciálnu stoličku, na ktorej som mohla sedieť s užívať si svoju “zbytočnosť”, kým oni samostatne v tímoch riešili zadania a úlohy.

Pomocou práce na pravidelnej cielenej reflexii v zdieľacích kruhoch sa nám taktiež zo žiakov, ktorí mali medzi sebou veľmi zlé vzťahy vytvoriť silný kolektív, ktorý samostatne alebo s malou pomocou v druhom roku riešil problémy a konflikty v triede a navrhoval konštruktívne a cielené riešenia.

Dva roky mi priniesli najmä pokoru a chuť v budúcnosti pracovať na systémových zmenách pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Priniesli mi aj pokoru najmä vo vzťahu k deťom a myslím si, že som sa od nich naučila veľmi veľa, ak nie viac ako ony odo mňa.

Nabrala som pokoru taktiež vo vzťahu ku kolegom. V školstve pracujú nesmierne oddaní a kvalitní ľudia, ktorých však systém zatiaľ nepodporuje dostatočne, aby svoju prácu robili čo najlepšie s v psychickej pohode.

Odniesla som si tiež nepredstaviteľný balíček frustrácie z toho, ako je naše školstvo systémovo nastavené. Odnášam si aj chuť v budúcnosti prispieť k zmene a taktiež priateľstvá a vzťahy s účastníkmi, členmi TfS komunity a s mojimi Change for Slovakia podporovateľmi, ktorí mi tieto ťažké časy frustrácie dokázali pomôcť prekonať.

Bez mojich Change for Slovakia podporovateľov by boli dva roky v Rokycanoch oveľa náročnejšie. V situácii zakladania novej školy v nepriaznivom lokálnom nastavení okolia znamenala ich podpora a ocenenie nielen hnaciu silu pre mňa, ale i pre pani riaditeľku a celú školu.

Ďakujem všetkým podporovateľom za ich finančnú podporu, návštevy školy, spoločné výlety s deťmi či povzbudivé a hrejivé slová a emaily, ktoré mi dávali pocit, že aj keď lokálne bojujeme s veternými mlynmi, naša práca má zmysel.

Počas leta 2019 som stážovala na Úrade splnomocnenca pre rómske komunity, ktorý v tom čase zastával Ábel Ravasz. Stáž mi ukázala, že efektívne systémové zmeny sú možné, ak na nich pracuje odhodlaný tím ľudí so schopnosťami a zručnosťami tieto problémy riešiť. Presne takých kolegov a nadriadených som na svojej stáži našla a uvedomila som si, že oveľa viac ako “kde” systémové zmeny do budúcna uskutočňovať je dôležité “s kým”.

Bezprostredne po skončení dvoch rokov moje kroky povedú na materskú dovolenku, po ktorej budem hľadať možnosti ako ovplyvňovať verejnú mienku a systémové zmeny v oblasti vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.