Project Description

  • späť na všetky

KOHORTA 2018

  • V programe pôsobila na ZŠ Nejedlého, Bratislava.

  • Učila predmety: angličtina, slovenčina, matematika, prvouka, výtvarná výchova, vlastiveda

Veronika Machová

Veronika je absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave, Fakulty aplikovaných jazykov. Na univerzite bola členkou študentského parlamentu. Popri štúdiu bola aj v AIESEC, kde viedla bratislavskú pobočku organizácie. Pracovné skúsenosti zbierala v medzinárodných firmách v bankovom sektore ako špecialistka podpory v UniCredit banke a ako IT tester vo VÚB banke. 

Som človek, ktorý rád zbiera nové skúsenosti, spoznáva nových ľudí a učí sa o svete okolo seba. Rada cestujem, no vždy som verila, že žiť na Slovensku má zmysel a že útekom do zahraničia nič nezmením.

Do programu Teach for Slovakia vstupovala s predsavzatím, že svojich žiakov bude motivovať, aby sa nebáli prevziať iniciatívu za svoje životy, okolie, krajinu.

Počas svojich 2 rokov v škole som sa sústredila hlavne na akademický a charakterový rozvoj mojich žiakov. Zároveň som sa snažila o prepojenie komunity s rodičmi, keďže mi bolo jasné, že sú pre mňa kľúčovými hráčmi pre pokrok mojich žiakov.

V prvom roku v máji pre rodinky svojej triedy zorganizovala celodennú opekačku, ktorá slúžila ako spoločný teambuilding. Taktiež pre svoju triedu, ale aj ostatných budúcich tretiakov zorganizovala školu v prírode, kde sa jej podarilo aj získať finančnú pomoc cez fundraising (dotácie od štátu sme nemohli čerpať).

So svojimi žiakmi pracovala aj na rozvoji tolerancie a vytrvalosti.

Mimo pôsobenia v triede pre školu vyrobila dotazník, ktorý meria spokojnosť zamestnancov školy a efektívnosť kolektívu. V spolupráci so školskou psychologičkou stále spolupracovala na spríjemnení pracovného prostredia na škole a na stužení kolektívu.

Naučila som sa nesmierne veľa. Na jednej strane som zistila, čomu sa chcem v budúcnosti venovať, čo sú moje vášne a aká práca mi naozaj vyhovuje.

Určite som vďaka programu dospela a naučila sa nebrať si veľa vecí osobne, byť viac sústredená na riešenia výziev, namiesto toho, aby som sa výzvam vyhýbala.

V neposlednom rade mi Teach for Slovakia priniesol do života nespočetne veľa dôležitých ľudí, s ktorými chcem ostať v kontakte do konca života.

Moji podporovatelia boli takými externými motivátormi, ktorí mi vždy dodali slová odvahy. Niektorí sa aj prišli pozrieť do triedy, kde som triedna učiteľka a mali sme spolu aktivity s deťmi.

Po prvom roku pôsobenia v programe som si vybrala stáž na Basecampe (prípravný 6-týždňový seminár pre účastníkov v TfS), kde som pôsobila ako Peer Mentor.

Pomáhať s rozvojom ľudí okolo mňa ma vždy bavilo a napĺňalo a táto stáž to perfektne splnila. Moju cestu po skončení programu nechcem ohraničiť na presne určenú oblasť.

Jednoznačne sa chcem naďalej venovať zmysluplnej práci, v ktorej budem mať možnosť pracovať s inšpiratívnym kolektívom a priučiť sa fungovaniu projektov, ktoré napomáhajú vzdelávaciemu systému na Slovensku.