Project Description

Veronika Makova 2
  • Škola: SOŠ pedagogická, Bullova 2, Bratislava

  • Predmety: angličtina, etika, občianska výchova

Veronika Maková

Veronika študovala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika medziodborové štúdium: biológiu a psychológiu, kde získala magisterský titul. Už od malička ju tieto dva predmety fascinovali. Počas štúdia si ich ešte viac zaľúbila a rozhodla sa vo svojom sebarozvoji ďalej pokračovať v Teach for Slovakia. Jej snom je skĺbiť učiteľstvo s psychológiou a preto sa rozhodla aj ďalej špecializovať a počas nasledujúcich rokov sa popri práci, chce venovať aj štúdiu školskej psychológie. Verí, že jej toto štúdium v budúcnosti pomôže ešte viac rozvíjať osobnosti detí a dospievajúcich. Myslí si, že školský psychológ dokáže veľmi pomôcť učiteľom s vychovanými problémami žiakov.

V rámci štúdia sa venovala aj absolvovaniu programov prevencie proti užívaniu návykových látok a AIDS, kde získala viacero certifikátov a vedomosti a skúsenosti z tejto oblasti by rada aplikovala na dnešnej mládeži. Uvedomuje si nástrahy, ktorým musia deti zo sociálne znevýhodneného prostredia čeliť. Za najväčšiu motiváciu nastúpiť do Teach for Slovakia považuje najmä perspektívu vlastného sebarozvoja, ale aj veľkú podporu a veľké možnosti pri plnení vlastných vízii, ktoré sú v mnohých bodoch totožné s víziou Teach for Slovakia. Chce sa podieľať na zmenách a zlepšiť situáciu školstva na Slovensku.

Vo svojom živote je najviac hrdá na svoju doterajšiu cestu životom, odhodlanosť, cieľavedomosť a vytrvalosť. Za nájdenie správneho smerovania v živote a zmyslu, ktorým je pre ňu rodina a práca, ktorá ju baví a ktorá pomáha iným.

Veronika miluje prírodu a pobyt v nej, cestovanie, šport (bicyklovanie, korčuľovanie, paddle-boarding, tenis, bedminton, volejbal). Rada číta knihy, a sebarozvíja sa. Má rada zvieratá a často bojuje za ich záchranu a zastavenie ich týrania.

Po dvoch rokoch v programe by chcela šíriť víziu Teach for Slovakia vo svojom regióne ale aj mimo neho. Naďalej bude hľadať možnosti vlastného sebarozvoja a snažiť sa nájsť harmóniu medzi pracovným a rodinným životom. Jej veľkým snom je vydať knihu alebo príručku pre rodičov ako môžu rozvíjať osobnosť svojho dieťaťa. Rada by sa podieľala aj na rozvoji a zlepšení školstva, vzdelávania a výchovy napríklad založením svojpomocnej skupiny, pre ľudí s rovnakou víziou a špecializáciou, ktorý chcú vyzdvihnúť pozíciu školského psychológa z veľmi podceňovanej na veľmi dôležitú, chcela by dosiahnuť, aby školský psychológia pôsobili na všetkých školách, nie len v rozvinutých regiónoch a aby boli uznané ich kompetencie v oblasti výchovy a vzdelania detí a dospievajúcich, pretože dnešná rýchla doba si ich prítomnosť veľmi vyžaduje.

,,Cogito, ergo sum” – Myslím, teda som. René Descartes